Latvijas Kvalitātes Biedrība

Latvijas Kvalitātes biedrībai - jauna valde

06.12.2017. NVO namā notika KVALB biedru sapulce.
Biedru sapulces darba kārtībā - valdes ziņojums par paveikto 2017.gadā, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, grupu darbs, lai identificētu to, ka biedri gaida no KVALB, kā arī ieguldījumu, ko biedri gatavi dot biedrībai.

Par KVALB organizētajiem pasākumiem 2017.gadā īsumā pastāstīja Dzintars Putnis. Plašāks pasākumu un paveikto darbu apskats plānots nākamajā KVALB biedru sapulcē (2018.gada marta nogalē) kopā ar 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Mikus Zelmenis un Liāna Kivliņa sniedza ieskatu KVALB valdes locekļa ikdienas darbā, piemēram, Mikus paralēli tiešajiem darba pienākumiem un valdes darbam darbojas arī NVO un Ministru kabineta sadarbības Memoranda  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības Pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju apakškomitejā un Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas apakškomitejā, kā arī no NVO un MK Memoranda padomes ir izvirzīts un darbojas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” uzraudzības padomē.
Valdes darbs teorētiski ir biedrības attīstības virzīšana, bet praktiski tas ietver daudz "neredzamā darba" - par to, cik laika prasa, piemēram, pieredzes apmaiņas vizītes noorganizēšana, diskusijas sagatavošana vai Kvalitātes konferences noorganizēšana neraksta mājas lapā vai KVALB Facebook profilā, bet tas ir liels darba apjoms, ko paveic valdes locekļi. 

Tāpēc ir liels prieks par mūsu biedriem - Kristīni Meistari, Daigu Ekloni, Sandru Bāliņu - kas atsaucās uz aicinājumu pieteikties darbam KVALB valdē un revīzijas komisijā.

Uz nākamajiem diviem gadiem KVALB valdē ievēlēti:
Daiga Eklone (VSIA "Latvijas Vēstnesis"),
Kristīne Meistare (SIA "Rīgas ūdens"),
Liāna Kivliņa (VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"),
Dzintars Putnis (SIA "Leilands un Putnis"),
Mikus Zelmenis (SIA "No manis").

Revīzijas komisijā tika ievēlētas:
Māra Niedra ("Dagmaara" SIA),
Kristīne Belverte (VAS "Latvijas Loto"),
Sandra Bāliņa (AS "Conexus Baltic Grid").

Vēlam veiksmi jaunajiem KVALB valdes un revīzijas komisijas locekļiem!

Sapulces otrajā daļā norisa darbs grupās - tika meklētas atbildes uz jautājumiem - Ko biedri sagaida no KVALB? Ko biedri var dot KVALB?
Grupu diskusiju rezultāts ir apkopots un tiks publicēts biedriem pieejamajā sadaļā.

Paldies visiem par idejām, ierosinājumiem un piedāvājumiem pašiem iesaistīties, jo, citējot Dzintara teikto - "Ja katrs KVALB biedrs reizi divos gados sagatavotu tikai vienu rakstu par kādu aktuālu tēmu - cik plaša būtu KVALB rakstu krātuve!"
Lai izdodas!