Latvijas Kvalitātes Biedrība

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" aktualitātes 2015.gadā

2015.gads būs noslēdzošais gads pirmajam projektam, kam Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ieguva finansējumu, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu konkursā.

2015.gadā tiks turpinātas gan iepriekš uzsāktās aktivitātes, gan arī īstenoti vairāki jauni pasākumi.

Turpināsim veiksmīgo sadarbību ar Valsts kanceleju interešu-diskusiju pasākumu organizēšanā.
KVALB interešu grupu darbības nodrošināšanai 2015.gadā plānots nodrošināt interešu-diskusiju grupas darbu labas pārvaldības principu popularizēšanai un līdzdalības veicināšanai (interešu grupa „Labās prakses piemēri organizāciju attīstībai”), kā arī sabiedrības izpratnes veicināšana par dažādu starptautisku standartu un normatīvo aktu prasībām un efektīvas darbības pilnveidošanas metodēm.
Ciešā sadarbībā ar Kurzemes NVO Atbalsta centru (KNVOAC) organizēsim KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Plānota arī KVALB un citu valstu NVO pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, tajā skaitā citu valstu NVO labās prakses piemēru izpēte, piemēram - kā organizēt NVO patstāvīgu un pašorganizējošos diskusiju/interešu grupu darbību, labās prakses piemēri biedrības reģionālo nodaļu darbu organizēšanā un pārvaldībā.
Liels izaicinājums mums būs Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību, pieaicinot Latvijas profesionāļus un jomas ekspertus, tādā veidā vienlaikus piesaistot jaunus biedrus un papildus finansējuma avotus KVALB ilglaicīgas darbības nodrošināšanai.
Noteikti turpināsim ceturkšņa elektroniskā informatīva izdevuma veidošanu un paplašināsim arī KVALB mājas lapā izvietoto informāciju par labas pārvaldības principiem un sabiedrības izpratnes un līdzdalības iespējām.

Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada novembrim, aicinām KVALB biedrus un interesentus aktīvi iesaistīties biedrības darbā, lai kopīgi īstenotu projekta mērķus un attīstītu KVALB darbību aizvien plašāk.

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds