Latvijas Kvalitātes Biedrība

Pašnovērtējums pēc EFQM Izcilības Modeļa

V.Vaščenkova,
SIA "Eurofortis" valdes locekle

Veiksmīgas organizācijas darbības nodrošināšanai iespējams izvēlēties kādu no pasaulē atzītiem trim Izcilības Modeļiem.
Izvēloties EFQM Modeli, organizācijai sevi ir jānovērtē pēc visiem deviņiem EFQM Modeļa kritērijiem (Vadība, Stratēģija, Darbinieki, Partnerības un Resursi, Procesi, Produkti un Pakalpojumi, Klientu rezultāti, Darbinieku rezultāti, Sabiedrības rezultāti, Biznesa rezultāti), pašnovērtēšanas veikšanas laikā tai jāizsaka priekšlikumi darbības uzlabošanai, tie pēc iespējas ātrāk un precīzāk jāīsteno un, visbeidzot, jāpārbauda, kā tie tika īstenoti, veicot nākamo pašnovērtēšanu, tādējādi veidojoties nepārtrauktam ciklam.

 Lai sīkāk paskaidrotu kritēriju nozīmi, 9 kritērijiem ir piešķirti 32 apakškritēriji.

Veicot pašnovērtējumu pēc EFQM modeļa tiek apskatīti visi kritēriji no dažādiem skatupunktiem, lai noskaidrotu aktuālo situāciju un, pamatojoties uz šo vērtējumu, organizācija atklāj jomas, kas ir vēl jāattīsta, lai tās varētu kļūt par organizācijas stiprajām pusēm.

Lai organizāciju varētu novērtēt, ir nepieciešams izveidot novērtēšanas grupu un sadalīt starp novērtētājiem atbildības. Būtu ieteicams, lai izvēlētie cilvēki pārstāv pēc iespējas atšķirīgākas organizācijas jomas, lai būtu viedokļu dažādība un lai pēc iespējas precīzāk varētu atbildēt uz jautājumiem, kas ir katras jomas darbinieku kompetencē. Būtiski ir, lai pašnovērtēšanas veikšanu atbalstītu top līmeņa vadošie darbinieki vai pats organizācijas vadītājs. Ir dažādi veidi, kā var organizēt pašnovērtējumu, un katra organizācija izvēlas sev piemērotāko. Grupas dalībniekiem ir iespējams atsevišķi novērtēt katru apakškritēriju un tad tiekoties visai grupai kopā, vienoties par kopīgo vērtējumu, vai uzreiz visiem grupas dalībniekiem vienoties par vērtējumu kopīgajā apspriedē.

Ieviešot EFQM Izcilības Modeli dažreiz tiek pieminētas problēmas ar darbinieku motivēšanu pašnovērtēšanas veikšanai un augstām izmaksām pašnovērtēšanas rīku iegādei. Tas, ka darbinieki nav pietiekami motivēti, nozīmē, ka tiem nepietiekami tiek skaidrota pašnovērtēšanas nepieciešamība un tie nesaskata patieso ieguvumu no tā. Visticamāk šie darbinieki arī nepiedalās uzņēmuma nākotnes veidošanā, bet tikai paveic viņiem uzdoto darbu.

Lai varētu atvieglot pašnovērtējuma veikšanu pēc EFQM modeļa, var izmantot dažādus rīkus – Excel tabulas ar apakškritērijiem, novērtēt sevi pēc izcilības principiem vai arī jau sarežģītākas matricas. Jāatzīst, ka paši rīki varbūt nav tik dārgi, bet jārēķinās ar to, ka modelis jāzina ļoti labā līmenī, lai varētu pašnovērtējumu veikt, t.i., ir nepieciešami semināri un/vai pieaicināt konsultantu, kas, protams, visu procesu sadārdzina. Bet, protams, lai procesu vienkāršotu un padarītu visu vieglāk saprotamu pat iesācējam, tiek veidoti dažādi on-line rīki, kas šajā procesā ievērojami palīdz un, kurus izmantojot, nav vairs obligāti jāapmeklē semināri vai jāpieaicina konsultants. Viens no tādiem rīkiem ir GOA-Workbench®, kura tehniskā izstrāde notiek tepat pie mums – Latvijā, kas padara šo rīku finansiāli ļoti pieejamu.