Joomla!

Par starptautiskā konkursa Kvalitātes inovāciju balva 2015 norisi

Noslēdzoties 2014.gada Kvalitātes inovāciju balvas konkursam, vairākas dalībvalstis, to skaitā arī Latvija, pauda konkursa organizētājiem – Somijas Kvalitātes asociācijai - savu neizpratni par konkursa vērtēšanas un uzvarētāju izvēles procesu. Kaut arī dalībai konkursā organizācijas tika aicinātas, uzsverot, ka pat nelielas inovācijas ir nozīmīgas un vērtīgas, reālajā konkursa vērtēšanās gaitā pagājušajā gadā tas nerealizējās.
Pamatojoties uz šo informāciju, organizētāji uzsāka konsultācijas un izveidoja darba grupu, lai atrastu labāko risinājumu konkursa norises uzlabošanai.

Sākot ar 2015.gadu konkursa struktūrā un vērtēšanas procesā ir ieviestas būtiskas izmaiņas:
1) speciālā kategorijā tiek izdalītas atbildīgas inovācijas sabiedriskajā un veselības aprūpes sektorā un izglītības sektorā, atsevišķi – potenciālas inovācijas (inovācijas, kas vēl nav pārbaudītas praksē);

2) vērtēšana notiks 2 kārtās: pirmajā – nacionālajā kārtā - katras dalībvalsts izveidotā žūrija un ekspertu komisija novērtēs katru pieteikto inovāciju atsevišķās kategorijās un izvēlēsies uzvarētājus; otrajā – starptautiskajā kārtā – piedalīsies katras valsts izvirzītie uzvarētāji no katras kategorijas (skat. 1.attēlu), kurus izvērtēs starptautiskā žūrija, izvirzot pa vienam uzvarētājam katrā kategorijā un izvēlēties Inovāciju inovācijas balvas ieguvēju.

1.attēls Konkursa vērtēšanas struktūra

Mainot vērtēšanas struktūru, palielinās dalībvalstu iesaiste konkursa norisēs, veidojot nacionālās žūrijas un ekspertu komisijas, ir iespēja novērtēt un izcelt tās inovācijas, kas patiešām ir vērtīgas un atzīstamas vietējā līmenī, ja starptautiskajā līmenī konkrētā ideja vai tās vērtīgums varbūt nešķiet tik nozīmīgs.
Tiks paplašināts arī starptautiskās žūrijas sastāvs, tajā vairs nebūs tikai Somijas, bet arī citu valstu pārstāvji.

No gada uz gadu paplašinās to valstu skaits, kas iesaistās konkursā. 2015.gadā dalībvalstīm pievienojas Lietuva un Spānija, līdz ar to visas trīs Baltijas valstis ir pievienojušās šim starptautiskajam konkursam! Kopējais dalībvalstu skaits 2015.gadā ir pieaudzis līdz 10. Konkurss aizsākās 2007.gadā Somijā, 2010.gadā konkursam pievienojās Igaunija, 2011.gadā – Zviedrija, 2012.gadā - Latvija.

Konkurss dod tā dalībniekiem iespējas:
- gūt savas inovācijas novērtējumu nacionālā un starptautiskā līmenī,
- saņemt atgriezenisko saiti no neatkarīgas profesionālas organizācijas.

Dalībnieku ieguvumi:
- plašāka pozitīva publicitāte izstrādātajai/ieviestajai/potenciālajai inovācijai,
- iespēja apgūt jaunus tirgus,
- radošas, inovatīvas gaisotnes veidošanās jūsu organizācijā,
- nacionālā un starptautiskā atzinība.

Konkursam var pieteikt:
- jaunas zināšanas, kompetences, tehnoloģijas;
- jaunu produktu, tehnoloģisku risinājumu;
- jaunu pakalpojumu;
- jaunu produkta/pakalpojums ideju, modeli vai zīmolu,
- jaunu biznesa koncepciju, darbības koncepciju, vērtību ķēdi/vērtību ķēdes sistēmu,
- jaunu darba metodi, struktūras vai vadības koncepciju,
- sabiedrisko pakalpojumu īstenošanu jaunā veidā u.c.

- Ja Jūsu organizācija domā par attīstību, ir orientēta uz klientu, tā vēlmju izzināšanu un darbojas, lai šīs vēlmes ieviestu praksē;
- Ja esat izveidojuši jaunu produktu vai uzlabojuši esošo;
- Ja esat ieviesuši praksē jauninājumu, kas palīdzējis uzlabot darbu pašam un kolēģiem,  klientiem kļuvuši pieejamāki piedāvātie pakalpojumi, radusies iespēja ietaupīt resursus, uzlabota kāda procesa darbība;
- Ja Jūs/Jūsu organizācija var lepoties ar lielu daudzumu jaunu ideju, kas tiek pārbaudītas un ieviestas praksē,
- Ja savā darbībā orientējaties uz sabiedriski atbildīgiem risinājumiem,
- Ja radāt/attīstāt videi draudzīgas tehnoloģijas vai produktus
piesakieties Starptautiskajai kvalitātes inovāciju balvai...
... jo arī mazas idejas vai inovācijas var tikt pieteiktas konkursam, ja tās ir nozīmīgas jūsu organizācijai, klientiem, sabiedrībai!

Latvijas organizācijas, kas līdz šim ir piedalījušās konkursā, ir pieteikušas plašu inovāciju spektru – jaunus produktus, esošo produktu uzlabojumus, jaunus pakalpojumus un esošo pakalpojumu uzlabojumus, biznesa modeļus, arī biznesa idejas, kas vēl ir izstrādes procesā.

Ļoti ceram, ka šogad Latvijas uzņēmumi un organizācijas būs aktīvas konkursa dalībnieces, jo jaunā konkursa struktūra un vērtēšana dos iespēju iegūt gan vietējo ekspertu atzinumu par inovāciju, gan arī iespēju gūt starptautisku atzinību!

2015.gadā pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15.oktobris!

Vairāk informācijas: http://www.qualityinnovation.org/

 

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds