Joomla!

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Latvijas Kvalitātes biedrība ar gandarījumu informē, ka ar š.g. 1.augustu ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likuma 43.pantā (Kvalitātes nodrošināšanas standarti) un 44.pantā (Vides vadības standarti).
Pēc Latvijas Kvalitātes biedrības iniciatīvas 2012.gadā Ekonomikas ministrijas vadībā tika izveidota darba grupa, lai sakārtotu  likumdošanu attiecībā par prasībām piegādātāju vadības sistēmu sertifikācijai. Līdz šim vienādi tika vērtēti gan akreditētu, gan neakreditētu sertifikācijas organizāciju izsniegtie sertifikāti.

Liels paldies Ekonomikas ministrijas, SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” (LVS), Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) darbiniekiem par veiksmīgo un rezultatīvo sadarbību!

Publisko iepirkumu likuma grozījumi publicēti:
Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 129 (4935), 05.07.2013.
http://likumi.lv/doc.php?id=258040

[...]
21. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Kvalitātes vadības standarti

Ja pasūtītājs pieprasa, lai būtu pārbaudīta piegādātāja vadības sistēma, tas atsaucas uz kvalitātes vadības sistēmām, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās. Pasūtītājs atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu, kā arī citus piegādātāja iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu."

22. Aizstāt 44.panta 2.punktā vārdus "kompetentās institūcijas" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu".

[...]