Joomla!

Iniciatīva valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu īstenošanai

2017.gada 11.oktobrī notika Valsts kancelejas kā koordinējošās iestādes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā līdzatbildīgās iestādes, Valsts kase kā labas prakses organizācijas un nevalstiskā sektora pārstāvju – Latvijas Kvalitātes biedrības un Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas tikšanās, kurā konceptuāli vienojās par kopīgu sadarbību valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu un valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanā.

2014.gada 30.decembra Ministru kabineta rīkojuma Nr.827 “Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” 1.rīcības virzienā “Pārvaldes kvalitāte: pakalpojumi un institucionālā sistēma” noteiktie uzdevumi ietver valsts pārvaldes institūciju un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, kā arī aktualitāti saglabā nepieciešamība turpināt kvalitātes vadības principu ieviešanu un popularizēšanu, lai veicinātu labas pārvaldības praksi valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī sekmētu iestāžu vadības procesu sakārtošanu un pārskatīšanu ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti un darba snieguma vadību.

Kā nozīmīgas darbības jomas ir arī risku vadības un projektu vadības principu  ieviešana valsts pārvaldē, tādā veidā veicinot institūciju stiprināšanu un efektīvāku mērķu sasniegšanu mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Papildus tam sadarbības partneru iesaiste palīdzētu īstenot Valsts pārvaldes reformu plānu 2020, sniedzot praktisku ieguldījumu pasākumu ieviešanā.

Sanāksmē piedalījās:
Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis,
Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore Imandra Galandere-Zīle,
Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis,
Latvijas Nacionālas projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Ruņģis